Back

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS BEI TAISYKLĖS

...

NAUDOJIMASIS ŠVIEČIAMOJO POBŪDŽIO PASLAUGOMIS

Šios svetainės paskirtis – suteikti lankytojams kuo daugiau informacijos apie sparčiai pasaulyje populiarėjančias Mindfulness ir Kuksando praktikas, padėti bendrauti su lektore, klausytis jos paskaitų, atsisiųsti mokomąją medžiagą, dalyvauti šviečiamojo pobūdžio seminaruose, rezervuoti vietą bendruomenės susibūrimuose, praktikose ir pan.

Naudojimosi paslaugomis taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) taikomos visiems, kurie naudojasi bent viena iš siūlomų paslaugų ar dalyvauja praktikose/mokymuose kartu su lektore: tiek kontaktinių susitikimų metu, tiek internetu. Pradėti naudotis paslaugomis, dalyvauti praktikose leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis, kurios skelbiamos viešai adresu www.animo.lt

Svetainės/kursų/mokymų/praktikų/užsiėmimų/seminarų/prezentacijų lankytojas (toliau – lankytojas, dalyvis), užpildydamas elektroninę formą svetainėje arba kreipdamasis bet kokiu būdu dėl paslaugų teikimo arba atlikdamas mokėjimą už paslaugas bei praktikas (pats arba per atstovą) tuo patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir sutinka jas vykdyti.

Galimos neigiamos pasekmės, susijusios su šių Taisyklių ar bendrųjų atsargumo principų nepaisymu, tenka lankytojui: lankytojas tai supranta ir sutinka su tuo.

Siūlomos paslaugos, pamokos, praktikos yra saugios, tačiau lankytojas ar dalyvis, prieš pradėdamas naudotis jomis, turi savarankiškai įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia naudotis šiomis konkrečiomis paslaugomis bei praktikomis; taip pat supranta ir sutinka, kad gauta mokomoji informacija, patarimai, kursų medžiaga, fizinių pratimų rinkiniai ir kt. jokiu būdu nėra siūlymas koreguoti/nutraukti gydytojo paskirtą gydymą ar atsisakyti gydytojo rekomendacijų, jei tokių būta. Praktikos (pratimai) nėra jam privalomi įvykdyti, tai jokiu būdu nėra veikla, nukreipta į sportinių ar panašaus pobūdžio rezultatų siekimą. Lankytojas privalo nutraukti savo dalyvavimą praktikoje/užsiėmime, jei pasijunta neįprastai.

Lankytojas supranta ir sutinka, kad jam nebus teikiamos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamų paslaugų tikslas nėra palengvinti ligų sukeltus negalavimus. Lankytojas yra informuotas, kad papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikia licencijuoti juridiniai bei fiziniai asmenys.

Lankytojas supranta ir sutinka, kad retais atvejais lektorė gali padėti atlikti tam tikrą pratimą ir tokiu būdu lankytoją paliesti.

Primygtinai prašoma nesinaudoti paslaugomis po sunkių asmeninių išgyvenimų (artimo žmogaus mirtis, depresija ir pan.).

Užsiėmimų/paskaitų/ praktikų metų, kai jos vyksta tam skirtose patalpose, dalyvis, lankytojas privalo:

  • atsakingai ir rūpestingai naudotis turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas paslaugomis nepadarytų žalos sau, kitų asmenų sveikatai ir turtui;
  • būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
  • nelaimingo atsitikimo atveju galintys padėti lankytojai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
  • nedelsiant informuoti apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą;
  • dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą, tinkamas apsaugos priemones, kurios tuo metu nustatytos valdžios institucijų;
  • atlyginti materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl dalyvio tyčios ar neatsargumo.

Lankytojas/dalyvis prieš sumokėdamas už paslaugą, turi susipažinti su siūlomos paslaugos turiniu, kokybe. Tuo tikslu svetainėje yra pateikiama dalis informacijos, kuri prieinama be jokio mokesčio. Lankytojas ar dalyvis, kuris iš anksto nepateikė jokių klausimų dėl paslaugų turinio ar kokybės, negali tikėtis atgauti sumokėtą mokestį.

Svetainėje patalpinta mokomoji medžiaga, garso įrašai, pratimai, lentelės, nuotraukos, schemos, kita informacija bus saugoma ir prieinama lankytojams pakankamai ilgai, tačiau svetainės savininkas neįsipareigoja šią informaciją saugoti neribotą laiko tarpą: ją gali atnaujinti, pakeisti, pergrupuoti ir pan.

Paslaugos teikėjas teikia pirmenybę atsiskaitymui už paslaugas internetu. Nepavykus/neturint galimybės apmokėti internetu, reikėtų susisiekti su svetainės administratoriumi ir individualiai spręsti klausimą dėl alternatyvių atsiskaitymo būdų bei medžiagos pateikimo kanalų.

Visa informacija, kuri pateikiama kursų, pratybų, seminarų, užsiėmimų ir kitų renginių metu, interneto svetainėje, taip pat internetu vaizdo, garso turinys, nuotraukos, tekstai ir kita informacija priklauso šios svetainės savininkui (informacijos šaltiniai pateikiami su atitinkama nuoroda). Bet kokia forma atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti, dalintis interneto ar kitais tinklais, būdais ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais bet kokiose patalpose ar terminaluose bet kokiu tikslu yra draudžiama.

Tiesioginė nuoroda į šias Taisykles ANIMO.LT svetainėje arba svetainės ANIMO.LT interneto adresas (įskaitant nuorodą į Privatumo politiką) visuomet talpinami reklaminėje medžiagoje, elektroniniuose bilietuose, skelbimuose, straipsniuose internete, spaudoje ir kt. Esant apribotai galimybei susipažinti su jomis, jos gali būti lankytojui/dalyviui pateiktos asmeniškai pagal jo prašymą. Lankytojas/dalyvis supranta ir sutinka, kad negalės remtis nežinojimu apie minėtų Taisyklių ar Privatumo politikos nuostatas.

Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles.

 

PARTNERIO PROGRAMA

Norėdamas naudotis PARTNERIO programa, Partneris privalo būti užsiregistravęs mūsų svetainėje ir tokiu būdu išreiškęs sutikimą su šiomis Taisyklėmis bei sąlygomis.

PARTNERIO programa suteikia galimybę Partneriui gauti atlygį už mokamų paslaugų rekomendavimą tretiesiems asmenims, kurie dar nėra mūsų klientai.

Užsiregistravę dalyvauti PARTNERIO programoje, Partneriai gauna unikalią nuorodą į mūsų sistemą, skirtą Partnerio surastų naujų klientų registracijai, pvz. https://animo.lt/?animo=2

Atlygis pagal PARTNERIO programą mokamas kaip dalis nuo generuojamų pajamų, gaunamų iš Partnerio rekomenduotų ir mūsų paslaugomis besinaudojančių naujų klientų. Partneriui mūsų sistemoje sukuriama individuali erdvė, kurioje jis gali matyti savo rezultatus. Į ją Partneris gali patekti savo vardo ir slaptažodžio pagalba: meniu punktas PARTNERIO SRITIS.

Atlygis Partneriui priskaičiuojamas, jei klientas užbaigia pirkimo operaciją per 30 dienų nuo apsilankymo svetainėje, paspaudęs ant Partnerio unikalios nuorodos.

Atlygis Partneriui išmokamas, pervedant paskaičiuotą sumą į Partnerio sąskaitą banke.

Partneris yra pats atsakingas už gautų pajamų deklaravimą ir visų jam taikomų mokesčių sumokėjimą valstybei už PARTNERIO programoje gautas pajamas.

Partneriui draudžiama talpinti suteiktą unikalią nuorodą tinklapiuose, kuriuose pateikiama pornografinio, erotinio, įžeidžiančio turinio informacija, pateikiama informacija apie lošimus ar organizuojami lošimai, prekiaujama tabaku, vaistais, alkoholiu, nelegaliomis prekėmis, ginklais, talpinami skelbimai, už kurių peržiūrą/ registravimąsi svetainėse yra mokamas atlygis.

Partneris prisiima pilną atsakomybę už savo veiksmus, siunčiant rekomendacijas ir užtikrina, kad jo veiksmai nepažeis įstatymų bei atsako už visus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo teisės aktų laikymosi (ar jų nesilaikymo), vykdant PARTNERIO programą. Pasiliekame teisę atsisakyti mokėti Partneriui atlygį pagal PARTNERIO programą, jei Partneris teikdamas rekomendacijas (talpindamas unikalias nuorodas internete) pažeidžia teisės aktus; taip pat pasiliekame teisę be įspėjimo panaikinti Partneriui technines galimybes tęsti veiklą.

Jokiais atvejais nebūsime atsakingi už jokias Partnerio išlaidas ar nuostolius, patirtas Partneriui vykdant PARTNERIO programą.

Šios Taisyklės nesukuria jungtinės veiklos, partnerystės, atstovavimo ar darbo santykių tarp mūsų ir Partnerio. Partneriui nėra suteikiami įgaliojimai ar teisės sukurti prievoles mūsų vardu.

___________________